UFABETWINS เห็นกับตาที่แอนฟิลด์! ชำแหละเกมลิเวอร์พูลร่วงถ้วยยุโรป

UFABETWINS   ลิเวอร์พูล เป็นผู้ชนะใน 90 นาที แต่กลับมาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ใน 120 นาที และกระเด็นตกรอบ เพราะเกิดจุดเปลี่ยนแค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น !!!

UFABETWINS  1. ก่ อน เกม มีนั กข่ า วไ ป ถ าม  ดิ เอ โก้  ซิเ ม โ อ เน่  กุน ซื อ ขอ ง แ อ ต.ม าด ริด ว่ าก า รที่  ลิเ ว อร์ พูล  ปร าศ จา ก อลิส ซง เ บ็ค เก อร์ มัน จะ ส่ง ผ ลอ ะไ รห รื อเป ล่า?

‘เอล โชโล่’ ตอบว่า…

“ต่อ ให้ พว กเ ขา ไม่ ส่ งก อง หลั งล งสั กค นเดี ยว  ทีม ขอ งเ ขาก็ ไม่ คิ ดจ ะ บุกอ ยู่แล้ว”

ห มา ย ค ว าม ว่ า เอ า ใ ค รม า เ ป็น ผู้รั ก ษา ป ร ะตู ของ   ลิเ ว อ ร์พู ล  ก็ ได้  เ พ ราะ  แ อต. มา ด ริด   ไม่ไ ด้ ม าเ ล่นเก มรุก

ใคร จะ ไป คิ ด น ะค รั บ ว่า ก าร ข า ด นา ยท ว า รตั วจ ริ ง ข อ งห ง ส์แ ด ง   มัน จ ะ ส่ ง ผ ล เสี ย ห า ย ห นั ก ขน าดนี้

UFABETWINS

    2. ทีมตราหมีมหากาฬมาพร้อมรถบัสเหมือนเดิม ว่าแล้วตั้งแถวหน้ากระดาน 2 ชั้น ปิดพื้นที่แน่นหนา

แถ ม เว ล า โ ด น บี บ เ ข้า ห า เ ร็ วก็ จ ะ ทำ ชิ่ ง   1 -2   แ ก้ เ พร ส ไ ด้ ดี   เ พีย ง แ ต่ ห า จั ง ห ว ะส วน ก ลั บ เ ร็ ว ไม่ ได้เล ย   ซึ่ ง จุ ด นี้ แ ห ล ะ สำ คั ญ   เพ ร า ะ มั น ทำ ใ ห้  อ า เด รี ย น แ ท บ ไ ม่ ไ ด้เล่ น บ อ ล เ ล ย  ไ ด้ แ ต่ ยื น เ ฉย ๆ  พล า ง ข ยั บ ไ ป ข ยั บ ม า ท่ า ม ก ล าง อ า ก า ศ ที่ ห น า ว เ หน็ บ   ล ม แ ร ง บ รร ลั ย   แล ะ เม็ ด ฝ น ที่ โป รป ร าย ล งม า ต ล อด ทั้ ง เกม

3. รถบัสของ แอต.มาดริด เอาเกมรุกของ ลิเวอร์พูล ไม่อยู่นะครับ พวกเขาเสียประตูให้เจ้าถิ่นจนได้ แถมจวนเจียนจะโดนดอกที่ 2 อยู่หลายจังหวะ

หงส์แดงพลาดตรงจุดนี้ด้วยแหละ พวกเขายิงทิ้งยิงขว้างมากเกินไป ขนาดโขกจ่อๆ ยังอุตส่าห์ไปชนคานจนต้องต่อเวลา

4. ตอนที่นำห่าง 2-0 เรียนตามตรงว่าผมมองหาทางกลับมาของ แอต.มาดริด ไม่ได้เลย เพราะเกมรุกของพวกเขาไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมาย

ลิเวอร์พูล ไม่พลาดเข้ารอบต่อไปแน่ๆ แม้จะห้ามเสียประตูก็เถอะ

    ภาพตัดกลับมาอีกครั้ง อาเดรียน เตะไปให้คู่แข่งจนนำมาซึ่งการถูกตีไข่แตก…ซะอย่างนั้น !!!

เหตุเพราะตลอดทั้งเกม นายทวารผู้นี้แทบไม่ได้เล่นกับบอลเลย พูดง่ายๆ ว่าเขาสัมผัสบอลน้อยเกินไป ยืนเฉยๆ นานเกินไป ซึ่งบางทีมันไม่ใช่ผลดีสำหรับคนเป็นผู้รักษาประตู

5. หลังจากโดนตีไข่แตก ผู้เล่นหงส์แดงเหมือนเครื่องชอตไปดื้อๆ โดยออกอาการท้อแท้ และหมดอารมณ์ออกมาอย่างเห็นได้ชัด

พุทโธ่…ก็กว่าจะเจาะรถบัสเข้าไปยิงได้แต่ละประตู มันช่างยากช่างเย็น และช่างลำบากนัก บทจะเสียประตูดันมาเสียง่ายๆ แบบนี้ แล้วจะให้ไม่ท้อแท้ได้อย่างไร

หลังจากนั้นก็อย่างที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับ

 

 

คลิกเลย => https://www.ufabetwins.com/

อ่านข่าวอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่ => https://www.norexice.com/